ZAJĘCIA RYTMICZNE

Odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grupy 5-latków– 25 min, dla grupy3-4 -latków 15-20min.
Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne-czas zajęć może być w każdej grupie wiekowej wydłużony.

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela — dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

  • dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
  • agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;
  • artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
  • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;
  • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych/;

 

Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórcza postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę.Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności– wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.